Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan door FIT Krommenie. Door middel van schriftelijke aanvraag kunt u vragen of deze uw persoonsgegevens verwerkt. Als dat het geval blijkt te zijn, moet FIT Krommenie u binnen vier weken een overzicht van de gegevens geven. Voor het geven van deze informatie zal een vergoeding gevraagd worden van € 4,50. Als een overzicht gegevens bevat van een derde, die naar verwachting bezwaar zal hebben tegen het verstrekken van die gegevens aan u, dan moet FIT Krommenie die derde in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze naar voren te brengen. FIT Krommenie kan weigeren aan een verzoek om inzage te voldoen als dat bijvoorbeeld noodzakelijk is in het belang van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Jeugdigen vanaf 12 jaar tot 16 jaar hebben dit recht. De ouders van jeugdigen van 12 tot 16 jaar gezamenlijk met het kind. Zonder het kind hebben de ouders dit recht niet.

Recht op aanvulling, correctie of vernietiging
Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u FIT Krommenie verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door FIT Krommenie feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking. FIT Krommenie moet binnen vier weken reageren op uw verzoek. Een weigering moet en zij motiveren. Ook door middel van schriftelijke aanvraag kunt u gebruik maken van deze mogelijkheid. In geval van inwilliging van het verzoek, moeten andere organisaties aan wie de (onjuiste of niet ter zake doende) gegevens zijn verstrekt, van de wijzigingen op de hoogte gesteld worden, tenzij dat onmogelijk is of een onredelijke inspanning oplevert voor FIT Krommenie. FIT Krommenie moet de wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven.

Recht van verzet
Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt om bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen het gebruik van uw gegevens door de verantwoordelijke. Er zijn twee vormen van verzet: U kunt in enkele gevallen verzet aantekenen in verband met uw persoonlijke omstandigheden. FIT Krommenie moet dan beslissen of zij stoppen met de verwerking of hiermee doorgaat omdat zij menen een goede reden hiervoor te hebben. FIT Krommenie mag u een vergoeding van ten hoogste € 4,50 vragen om uw verzoek in behandeling te nemen. Voor het aantekenen van deze vorm van verzet is een schriftelijke aanvraag verplicht. Zodra u verzet aantekent tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële en charitatieve doelen, moet FIT Krommenie dat gebruik altijd direct beëindigen. Dit is het absolute recht van verzet. U hoeft niet te zeggen waarom en FIT Krommenie mag geen vergoeding vragen om een verzoek in behandeling te nemen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Voor het uitoefenen van de genoemde rechten moet u zich schriftelijk wenden tot Sjoerd Dolsma. Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat u inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat anderen uw gegevens inzien of dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren. Zorg er dus voor dat u in de brief uw volledige naam en voorletters vermeldt, uw geboortedatum en uw volledige adres. Hij kan u ook vragen een kopie bij te voegen van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Geschillenoplossing
Het Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tot 1 januari 2016 was dat CBP, bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van rechten. Reageert FIT Krommenie niet op bijvoorbeeld een inzageverzoek of is de betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het AP. Bij behandeling van het verzoek past het AP het beginsel van hoor en wederhoor toe: beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt nader toe te lichten. Aan de behandeling van een verzoek door het AP zijn geen kosten verbonden. Het AP beëindigt doorgaans de bemiddeling als u tevreden bent met de uitkomst, bijvoorbeeld doordat u inzage in uw gegevens heeft gekregen of als uw gegevens zijn verbeterd of verwijderd.