Privacybeleid samengevat

FIT Krommenie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

FIT Krommenie privacybeleid samengevat in 10 uitgangspunten:

 1. We hebben 2 afzonderlijke klantendatabases. Eén voor de fysiotherapiepraktijk en één voor de FysioFitness.
 2. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend zodat wij de diensten en bijbehorende producten kunnen aanbieden.
 3. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor kwaliteitsdoeleinden.
 4. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.
 5. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen actief.
 6. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
 7. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen.
 8. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen wij de persoonsgegevens.
 9. We gebruiken soms geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek of voor intercollegiaal overleg. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.
 10. We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacybeleid uitgebreid
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FIT Krommenie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FIT Krommenie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-gegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van klanten worden door FIT Krommenie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.
 • Het uitvoering geven aan een (behandel)overeenkomst.
 • Voeren van kwaliteitsbewaking van de zorg zoals Kwaliteit in Beweging (KIB) en Patiënt Reported Experience Measures (PREM).
 • U te informeren over ontwikkelingen en/of activiteiten van F.I.T. Krommenie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens 
De onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt door FIT Krommenie op basis van één van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Uw toestemming, en uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig, of
 • Om aan onze verplichtingen uit hoofde van de (behandel)overeenkomst met u te voldoen, of
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting door FIT Krommenie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FIT Krommenie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam; tussenvoegsel; achternaam; geslacht; geboortedatum; naam huwelijkspartner;adresgegevens als straat, postcode en woonplaats; telefoonnummer vast en/of mobiel;  e-mailadres; overige persoonsgegevens zoals werk, sport of hobby die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij de intake en/of (online) vragenlijsten; IBAN nummer; nummer van rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

Uw persoonsgegevens worden door FIT Krommenie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • De FysioFitness gegevens 1 jaar na de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Voor de behandelovereenkomsten geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. De financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
FIT Krommenie werkt samen met derde partijen om haar gegevens te beheren en op te slaan. Deze partners kunnen zich zowel in als buiten de EU bevinden. FIT Krommenie kiest voor partners die een adequaat niveau van bescherming van de persoonsgegevens kunnen bieden, hetzij door inachtneming van het EU-VS-privacyschild, de Binding Corporate Rules of door het accepteren van Modelcontractbepalingen zoals aanvaard door de Europese Commissie of via vergelijkbare regels. FIT Krommenie gaat bewerkersovereenkomsten aan met al haar partners indien dit nodig is. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de afsprakenherinnering.
 • Het verzorgen van de huiswerkoefeningen.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.
 • Het verzorgen van kwaliteitsbeleid.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de derde partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Inspectie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies
FIT Krommenie maakt geen gebruik van cookies om u te herkennen als u onze website weer bezoekt. Cookies zijn stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen door uw browser. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Links naar sites van derden
Onze website kan links bevatten of u verwijzen naar andere websites en/of apps, die informatie over u bij kunnen houden. We hebben geen controle over dergelijke sites of hun activiteiten. Alle gegevens, inclusief persoonsgegevens, die u aan die derden verstrekt, worden rechtstreeks aan die derde verstrekt en zijn onderworpen aan het privacybeleid van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van derden waar wij naar linken of verwijzen Wij raden u aan om de privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van de derde partij te bestuderen voordat u gegevens aan ze verstrekt.

Push notificaties en lokale notificaties
Wij kunnen push en/of lokale notificaties naar u sturen per sms en/of e-mail, bijvoorbeeld voor datum en tijdstip van gemaakte afspraak, herinnering daarvoor of opsturen van huiswerkoefeningen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder,verzorger of wettelijkevertegenwoordiger.

Bewaartermijn
FIT Krommenie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als u besluit om te stoppen met het gebruik van onze diensten, verwijderen wij uw persoonsgegevens op uw verzoek. Onthoud dat een kopie van deze gegevens kan worden bewaard in back-ups.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens FIT Krommenie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt ten gevolge van wijzigingen in toepasselijke wetgeving of als gevolg van veranderingen binnen ons bedrijf of onze dienstverlening. Eventuele aanpassingen zullen we kenbaar maken via deze pagina. We raden u daarom aan om dit privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven. Indien wij wijzigingen maken die serieus op u van invloed zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Bijvoorbeeld het door versturen van een e-mail bericht of via onze diensten.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit

natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op! 
Contactgegevens
Sjoerd Dolsma

FIT Krommenie
Kleine Beer 132     
1562VH Krommenie
075-6210702
sjoerddolsma@fitkrommenie.nl