Praktijkreglement FIT Krommenie:

Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut?

Uiteraard is dit mogelijk. Sinds 2006 is het mogelijk om zonder verwijzing naar uw fysiotherapeut te gaan. Heeft u een chronische indicatie* of wordt therapie aan huis geadviseerd, dan heeft u altijd een verwijzing nodig.

Eerste afspraak:
Wilt u bij de eerste afspraak een wettelijk geldig identiteitsdocument en uw eventuele verwijzing meenemen. Daarnaast stellen wij het op prijs als u bij iedere behandeling een badlaken
of grote handdoek meebrengt.

Verzekering:
In de meeste gevallen wordt fysiotherapie vergoed via de aanvullende verzekering. Afhankelijk van het aanvullende pakket dat u gekozen heeft, worden de kosten dus geheel of gedeeltelijk gedekt. We merken bij de intake dat niet iedereen op de hoogte is, hoe ze aanvullend verzekerd zijn. Om tijd te besparen maken we gebruik van een digitale dienst die voor ons uitzoekt of u wel of niet aanvullend bent verzekerd. Meestal wordt dan ook zichtbaar voor hoeveel zittingen u aanvullend verzekerd bent. Er zijn meer dan 7000 soorten aanvullende verzekeringen!  Het is daardoor mogelijk dat niet altijd het aantal verzekerde zittingen exact klopt. Daarnaast kunnen wij door privacy wetgeving niet inzien of u elders al voor (bewegings) therapie bent geweest. Hierdoor kan het gebeuren dat u meer behandelingen gebruikt dan waarvoor u verzekerd bent. Wij wijzen u er dan ook op dat u zelf verantwoordelijk bent voor het bijhouden van het aantal zittingen wat door de verzekeraar wordt vergoed. 

Wij declareren 1x na afloop van de maand bij de zorgverzekeraar.  Wanneer wij uw behandeling niet bij de zorgverzekeraar kunnen declareren, zullen wij de kosten bij u in rekening brengen. Wij hanteren hierbij de tarieven uit de bijgevoegde prijslijst en NIET de contracttarieven. 
Als u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten dan kunt u gebruik maken van de automatische incasso. Wij verzoeken u vriendelijk het incassoformulier, vooraf gaand van de behandeling, te ondertekenen zodat wij onder behandeling kunnen nemen en de nota maandelijks kunnen incasseren.

Eigen risico:
De behandelingen fysiotherapie, die in het aanvullend pakket zitten, tellen niet mee voor het ‘eigen risico’ dat sinds 2008 is gaan gelden. Dit geldt voor alle behandelingen voor een niet-chronische aandoening en de eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening*. Dat komt omdat de aanvullende verzekering in wezen een particuliere verzekering is. De vervolgbehandelingen voor “chronische aandoeningen” worden wèl vanuit de basisverzekering bekostigd en tellen dus helaas  wel mee voor het ‘eigen risico’, net zoals medicijngebruik, bezoek aan de medisch specialist, medisch onderzoek (zoals bloedonderzoek, röntgenfoto’s etc.), ziekenhuisopname, enzovoort.

Privacy beleid:
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Het is de Europese opvolging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Daarnaast zijn er ook de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Het F.I.T. Krommenie privacy beleid samengevat in10 uitgangspunten:
1. We hebben 2 afzonderlijke klantendatabases. Eén voor de fysiotherapiepraktijk en één voor de FysioFitness.
2. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend zodat wij de diensten en bijbehorende producten kunnen aanbieden.
3. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor kwaliteitsdoeleinden.
4. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.
5. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen actief.
6. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
7. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen.
8. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen wij de persoonsgegevens.
9. We gebruiken soms geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek of voor intercollegiaal overleg. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.
10. We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De uitgebreide versie kunt u hier vinden  https://www.fitkrommenie.nl/privacybeleid of u kunt deze per mail opvragen: fysiotherapie@fitkrommenie.nl

Bij de intake zal uw toestemming gevraagd worden voor het gebruik van uw 06 nummer en/of e-mailadres voor het versturen van een uitnodiging om de vragenlijst patiënttevredenheid (PREM’s) in te vullen, deel te nemen aan kwaliteitsonderzoek van Masterplan Kwaliteit In Beweging (MKIB), het versturen van onze nieuwsbrief, voor bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken en kunt u gebruik maken van de Afspraken(Mijnzorg)App. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak. Vraag naar de baliefolder met uitleg over de service en hoe u zich kan aan- en afmelden voor bepaalde serviceberichten.

Tarieieven Fysiotherapie:

Deze kunt u vinden op https://www.fitkrommenie.nl/informatie/tarieven

Niet nagekomen afspraak:
Het komt voor dat u als cliënt een gemaakte afspraak bij de fysiotherapeut niet na kan komen, bijvoorbeeld door ziekte, overwerk, file of omdat u de afspraak bent vergeten. Wij willen u er nadrukkelijk op attenderen dat niet nagekomen afspraken bij u in rekening worden gebracht indien u ons hier niet tijdig van op de hoogte heeft gebracht. U kunt deze kosten niet bij uw verzekering declareren. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Mocht u, in uw situatie, vinden dat het toepassen van deze regel niet terecht is, dan dient u dit zo spoedig mogelijk na het verzuim te bespreken met uw behandelend fysiotherapeut.
In het weekend en ’s avonds kunt u uw afmelding inspreken op ons telefonisch antwoordapparaat nummer 075-6210702 of u kunt een e-mail sturen naar: fysiotherapie@fitkrommenie.nl

Betalingsvoorwaarden:
U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u of namens u verleende diensten. De factuur dient door u betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar. Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en wij een contract met de zorgverzekeraar hebben, wordt de behandeling direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De factuur van FIT Krommenie dient binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de 16e dag na factuurdatum. Zodra u  in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien u in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van u. Voor meer informatie zie de betalingsvoorwaarden op onze website of vraag naar een exemplaar. 

Klachtenregeling:
Natuurlijk doen u en uw behandelend fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Het is goed om uw klacht kenbaar te maken. Dit kan middels een gesprek met uw behandelend fysiotherapeut, de praktijkhouder of, afhankelijk van de ernst van de klacht, via het invullen van ons klachten- formulier op onze website. FIT Krommenie is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling van uw klacht of we reageren niet binnen 30 dagen, dan kunt u ook gebruik maken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Informatie over de klachtenregeling en functionaris vindt u in de folder op onze website of in de wachtkamer. Als de klacht ook daar niet tot uw tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u terecht bij de geschillencommissie van het KNGF. De praktijk hanteert het standpunt dat zij de zienswijze van de klachtenfunctionaris of geschillencommissie zullen volgen en het geschil, in overeenstemming met de uitspraak, oplost.

Praktijkfolder:
Lees ook bijgaande praktijkfolder voor meer informatie waar de praktijk voor staat.