Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie FIT Krommenie (Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda)

Omdat FIT Krommenie niet btw-plichtig is, worden bovenstaande incassokosten verhoogd met 21% btw.Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.