Algemene Voorwaarden FysioFitness FIT Krommenie

 1. Status
  FIT Krommenie is een trainingscentrum waar men onder begeleiding kan sporten. FIT Krommenie is voor iedereen toegankelijk.
 2. Deelnemerschap
  Deelnemers zijn zij die, na ondertekening van het inschrijfformulier en machtiging tot automatische incasso, bij FIT Krommenie trainen.De overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste 3 maanden. De overeenkomst kan alleen schriftelijk worden beëindigd en dient minimaal 31 dagen voor de afloop van de lopende periode te worden opgezegd. De overeenkomst wordt bij niet-tijdige opzegging stilzwijgend verlengd met de periode van de aangegane overeenkomst.
 3. Abonnementen
  De overeenkomst wordt bij aanvang voor 3 maanden aangegaan. Hierna betreft het een maandabonnement. Het abonnement start vanaf de datum dat uw eerste FysioFitness uur start.Als u niet 31 dagen voor het einde van dat abonnement schriftelijk opzegt, dan wordt het abonnement gewoon verlengd.
 4. Betalingsvoorwaarden
  Indien door deelnemer een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso, dan wordt hier op of omstreeks de 8e en de 23e van elke maand geïncasseerd. Bij de 8e worden alle abonnementen geïncasseerd die vanaf 1e tot en met de 15e van die maand zijn ingegaan. Voor de incasso op de 23e worden alle abonnementen geïncasseerd die vanaf de 16e tot en met het einde van die maand zijn ingegaan. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de deelnemer in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso. Zodra de deelnemer in verzuim verkeert, is FIT Krommenie gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de deelnemer in verzuim verkeert, is FIT Krommenie gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 54, alles exclusief omzetbelasting.
 5. Aansprakelijkheid
  Deelname aan sportactiviteiten, georganiseerd door FIT Krommenie, geschiedt geheel en al voor eigen risico. De kosten voortvloeiend uit enig letsel of ongeval worden geheel door de deelnemer gedragen. Iedere deelnemer verklaart reeds voor deelname aan de activiteiten afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen FIT Krommenie als gevolg van enig letsel of ongeval, opgelopen ten gevolge van sporten bij FIT Krommenie of het in ongerede raken van kleding of andere voorwerpen bij FIT Krommenie.
 6. Huisregels
  Deelnemers dienen zich te gedragen. Deelnemers die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam van FIT Krommenie in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot FIT Krommenie worden ontzegd; in het laatste geval wordt de overeenkomst geacht met onmiddellijke ingang te zijn opgezegd, dit met restitutie van reeds betaalde gelden.
  In de trainingsruimte is het dragen van schone sportkleding (geen singlet) en sportschoenen met niet-afgevende zolen verplicht. Vanuit hygiënisch oogpunt stellen wij het op prijs als u sportschoenen draagt waarmee u niet op straat heeft gelopen. Ook is het gebruik van een handdoek voorgeschreven. Wij verwachten dat u de apparaten en andere trainingsattributen naar behoren gebruikt en dat u deze schoonhoudt door met uw handdoek de bekleding en matjes tijdens de oefeningen af te dekken. Wij verwachten dat u hygiënisch gebruik maakt van douche- en toiletruimte. Drinken mag alleen worden meegenomen in een afsluitbare plastic fles. Indien u uw handdoek vergeten bent, kunt u bij FIT Krommenie een handdoek huren. Dit in verband met de hygiëne. De kosten daarvoor bedragen € 1,00. Mocht u uw polar band vergeten zijn, kunt u bij ons een ruilband lenen. Bij verlies van uw polar band kunt u bij FIT Krommenie een nieuwe aanschaffen voor € 5,00.
 7. Openingstijden
  FIT Krommenie is geopend op door ons vastgestelde dagen en tijden. FIT Krommenie is gesloten op officiële zon- en feestdagen, sinterklaasavond en oud en nieuw. In de week rond de kerstdagen en oud en nieuw is de FysioFitness gesloten. U verneemt via de nieuwsbrief welke week dat is. FIT Krommenie behoudt zich het recht voor de lestijden en tarieven te wijzigen.
 8. Afmelden en inhalen van de lessen
  FIT Krommenie biedt u de mogelijkheid lessen in te halen, dit tot een maximum van zeven lessen in een jaar. Alleen de lessen die tijdig (d.w.z. 24 uur van te voren) zijn afgemeld, kunt u inhalen. Indien u wilt inhalen, kunt u dit alleen doen in overleg met onze medewerkers. Tijdens de zes weken zomervakantie kan een aangepast rooster worden ingesteld. Bij opzegging van het abonnement vervallen nog in te halen lessen na de beëindigingdatum.
  De overeenkomst kan alleen in geval van ziekte, langer durend dan vier weken, maximaal 3 maanden tijdelijk worden stopgezet. Dit verzoek dient dan schriftelijk, met omschrijving van de reden van opschorting van abonnement worden, ingediend. U ontvangt dan een bevestiging tot welk moment het abonnement is opgeschort. Daarna wordt het abonnement weer automatisch actief. Duurt de ziekte langer dan 3 maanden dan kunt u beslissen om door te gaan met het abonnement of tijdig op te zeggen.
 9. Vragen of suggesties
  Indien u vragen of suggesties heeft, stellen we het zeer op prijs als u die aan de trainer van uw groep of, als dat niet mogelijk is, aan Erik Peter Niesert of Arjen van Vuure, doorgeeft. Wij zullen uw reacties zeer ter harte nemen.
 10. Uitzonderingen
  FIT Krommenie beslist, in overleg met de deelnemer, in alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien.

Versie 6.2 / 23 november 2013